Cascos hållbarhetsarbete är en del av Sikas hållbarhetsarbete

Sedan 2015 så är Casco en del av Sika Sverige. I och med detta så blev Cascos hållbarhetsarbete sammanflätat med Sikas.

Nedan sammanfattar vi kort delar vårt arbete. En genomgång av hela vårt hållbarhetsarbete kan du läsa på Sika Sveriges hemsida.

Hållbarhetsarbete i praktiken

Ett miljöarbete är ingenting om det bara pratas om och inte görs något i praktiken.  

Ny burk, samma innehåll.
Ett av våra initiativen är att byta till plastförpackningar av Post Consumer Recycled (PCR) material.
PCR-plast är material som är tillverkat av återvunna plastföremål. Så med andra ord, förpackningar av PCR-plast bevarar naturresurserna.

Flera av Cascos produkter har redan gått över till förpackningar av PCR-plast. I våra nya hinkar är det upp till 75% återvunnet material, vilket är ett fantastiskt steg mot en mer cirkulär ekonomi. Hur mycket PCR-material som varje hink innehåller är tydligt markerat på produktens etikett med en ikon.

Vårt hållbarhetsarbete

Casco hållbarhetsarbete

Vi är certifierade enligt ISO 9000 (kvalitet) och ISO 14000 (miljö). Genom ”Sika Cares” stödjer vi aktivt sociala projekt på lokal nivå runt om i världen. Genom att företaget har åtagit sig att anpassa verksamheten enligt FN:s initiativ Global Compact arbetar vi för hållbar global utveckling. Vi har en uppförandekod på plats som baseras på FN:s principer, och
vi säkerställer att även våra leverantörer lever upp till samma krav som de vi ställer på oss själva. På så vis bidrar vi till bättre arbetsförhållanden, vi avvärjer bestickning och vi ser till att vi följer lokala lagar och regler gällande hälsa, säkerhet samt miljö.

Våra mål

"Mer värde - mindre påverkan" - det är namnet på Sikas hållbarhetsstrategi. Med syftet att ”förbättra nyttan och minska effekterna” bedriver Sika sex strategiska målområden med fokus på hållbara lösningar, klimatprestanda, samhällsengagemang, energi, avfall/vatten och arbetssäkerhet. Sikas sex strategiska målområden bidrar till 8 av de 17 målen i FN:s 2030 agenda för hållbar utveckling.  

 

Boverkets klimatdeklaration

klimatdeklaration

Från 1 januari 2022 har Sverige en ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Det innebär att en byggherre måste utfärda en klimatdeklaration för sin byggnad som visar hur mycket CO2 den ger upphov till. Byggherren kan använda sig av den data som redan ligger i Boverkets klimatdatabas och på så vis räkna ut CO2-belastningen.

Det är inte alla produkter som räknas med i en klimatdeklaration, men t ex ska avjämningsmassor räknas med och där har man gjort en indelning på hur mycket cement de innehåller. Vi har tagit fram en guide för vårt sortiment och hur mycket cement de innehåller, så att byggherren kan välja rätt underlag från Boverket för sig klimatdeklaration.

Ladda ner dokumentet här.

 

Våra lösningar

våra lösningar

Hållbarhet ett brett område som innefattar flera olika delar, till exempel reducerade koldioxidutsläpp genom smart användning av fossila resurser, förbättrad arbetsmiljö för våra
användare, val av ämnen som har en mindre negativ påverkan på natur och djurliv, innovativa produkter som förlänger livslängden på de konstruktioner och byggnader som redan finns, samt smarta förpackningslösningar med mera. Vi tar också initiativ som gör det lättare för våra användare att välja rätt produkt t. ex. genom utbildningar eller genom vår miljöapp.

Till miljöappen

Produktdokumentation

dokumentation

Samtliga våra produkter har ett säkerhetsdatablad, ett produktdatablad med teknisk information och de flesta har även en byggvarudeklaration. Vi tillhandahåller även miljövarudeklarationer, sk EPDer på ett stort antal produkter. För de produkter som har en emissionsklassning har vi även Emicode intyg.

All dokumentation för en produkt finns under respektive produkt.

Miljövarudeklarationer– EPD:er

Som ett led i att vara transparenta och för att möjliggöra för våra kunder att välja hållbara produkter kan vi idag erbjuda miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) för cirka en tredjedel av våra produkter. En sådan deklaration innehåller övergripande information om produktens kemiska innehåll, dess tekniska egenskaper, applikationsområden och hur den tillverkas. EPDn innehåller även en livscykelanalys (LCA). Ur livscykelanalysen kan man till exempel utläsa hur mycket CO2-ekvivalenter som ett kilo av produkten har genererat under sin produktionscykel.

En miljövarudeklaration är ett standardiserat sätt att deklarera en produkt ur ett hållbarhetsperspektiv och utförs enligt ISO 14025 och är tredjepartskontrollerade.

 

Miljöbedömningssystem

Som ett led i vårt miljöarbete, samarbetar vi med alla branschledande miljöbedömningssystem. De syftar till att höja miljö- och kvalitetstänket i byggvarubranschen.

Den resan vill vi vara med på

Byggvarubedömningen

Basta

Sunda Hus

 

 

Svanens Husportal

Emicode

M1

CE

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på Sikas hemsida